+48 71 716 44 65

kontakt@prologistica.pl

RPO WD 1.2.1 (2015)

ProLogistica Soft Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizację Projektu:
Kompleksowe podejście do analizy cyklu życia produktu w kontekście prognozowania popytu oraz zarządzania zapasami, jako narzędzie do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw w ramach:
Osi Priorytetowej nr 1 „ Przedsiębiorstwa i innowacje”
Działania nr 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”
Poddziałania nr 1.2.1 „Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny”
Schemat nr 1.2A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Firma Prologistica Soft Sp. z o.o. w dniu 5 września 2016 roku podpisała umowę o dofinansowanie  nr RPDS .01.02.01-02-0052/15-00 z Województwem Dolnośląskim – Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą.

Przedmiotem Umowy jest udzielenie dofinansowania na realizację projektu: Kompleksowe podejście do analizy cyklu życia produktu w kontekście prognozowania popytu oraz zarządzania zapasami, jako narzędzie do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw.

W ramach Projektu powstanie nowy moduł oprogramowania ProLogistica PLC służący do prognozowania popytu, planowania sprzedaży oraz optymalizacji zapasów magazynowych przy uwzględnieniu cyklu życia produktów.

Przedmiotem Projektu jest wykorzystanie analizy cyklu życia produktu w celu poprawy jakości prognoz popytu oraz polepszenia wyników opartej o prognozy optymalizacji zapasów. W ramach Projektu powstanie narzędzie do automatycznego prognozowania popytu: od automatycznego rozpoznawania, w jakiej fazie znajduje się obecnie produkt, poprzez automatyczny dobór odpowiedniego dla tej fazy modelu prognostycznego wraz z jego parametrami aż po automatyczną analizę podobieństwa produktów w celu prognozowania popytu na zamienniki oraz uwzględnienia wpływu efektu kanibalizmu i katalizy rozumianych tu jako zjawiska odpowiednio negatywnego (kanibalizm) i pozytywnego (kataliza) wpływu wprowadzenia nowego produktu na popyt na produkty już istniejące na rynku.  W Projekcie zostanie ponadto zastosowane  nowatorskie podejście polegające na prognozowaniu popytu na cechy produktu automatycznie wyodrębnione na podstawie dostępnych informacji o nim (np. miejsce w hierarchii produktów, specyfikacja techniczna, opis tekstowy czy cena), co ma szczególne zastosowanie przy prognozowaniu popytu na produkty nowe i innowacyjne.

Okres trwania projektu: 01.05.2016r. – 31.10.2017r.   

Wartość całkowita projektu: 1 730 801,04 PLN

Poziom dofinansowania ze środków POIG wyniesie: 1 089 727,20 PLN