+48 71 716 44 65

kontakt@prologistica.pl

RPO WD 1.2.1 (2017)

ProLogistica Soft Sp. z o.o. w dniu 22 czerwca 2018 r. podpisała Umowę o dofinansowanie Projektu nr RPDS .01.02.01-02-0067/17-00 z Województwem Dolnośląskim – Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą.

Na podstawie powołanej Umowy ProLogistica otrzymała dofinansowanie w ramach:

Osi Priorytetowej nr 1 „Przedsiębiorstwa i innowacje”
Działania nr 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”
Poddziałania nr 1.2.1 ”Innowacyjne przedsiębiorstwa– konkurs horyzontalny”
Schemat nr 1.2 A ”Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
na realizację Projektu pn.:
,„Ograniczenie strat żywności oraz wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw branży spożywczej dzięki innowacyjnemu zarządzaniu cyklem dostaw, magazynowaniem i dystrybucją produktów spożywczych”.

1 2 1 logoUE 2017

Głównym celem Projektu jest opracowanie prototypu systemu informatycznego ProLogistica ProFood dedykowanego przedsiębiorstwom branży spożywczej, pozwalającego na osiągnięcie dwóch podstawowych rezultatów: zapobieganie marnotrawstwu żywności oraz poprawę konkurencyjności producentów i dystrybutorów żywności.

W wyniku realizacji Projektu powstanie specjalistyczne oprogramowanie do zarządzania zapasami (cyklem dostaw, magazynowaniem i dystrybucją), dedykowane dla firm dystrybucyjnych i produkcyjnych działających w branży spożywczej. Oprogramowanie opierać się będzie na idei zarządzania przez wyjątki. W znacznym stopniu zautomatyzuje pracę planistów, prognostyków i specjalistów do spraw zakupów, co pozwoli im lepiej wykorzystać czas skupiając się na najważniejszych i najtrudniejszych przypadkach.

Czas trwania Projektu: 01.07.2018 r. – 30.06.2020 r.

Całkowita wartość Projektu: 2 761 340,00 PLN
Pozim dofinansowania: 1 910 032,00 PLN

 Informacja o wynikach postępowania